Hur jag sammanfattar året, eller, en analys av årets kursutvärderingar

09:09

Hej och välkomna till sista inlägget vårterminen -16. Vi har officiellt klivit in i sommarens bördiga famn och kan med nyfikna ögon se tillbaka på totalen av året. 

Detta inlägg redovisar 1) mina elevers utvärderingsdata och 2) min analys och reflektion över mina utvecklingsområden. 

Elevernas utvärderingsdata


Vid slutet av höstterminen 2015 fick jag enkätdata där jag bland annat kunde se att: 

  • eleverna ville ha tydligare kursmål som var skrivna på ett enklare språk
  • jag behöver stärka undervisningens anpassning eftersom den fick ett något lägre resultat än till exempel planering, utförande och andra didaktiska områden
  • samarbetet med biblioteket måste förbättras eftersom det fick låga resultat då eleverna tyckte innehållet var för repetitivt och fokuserade för mycket på källkritik


Angående min prestation som lärare fanns det de som var nöjda medan flera önskade:

  • tydligare ledarskap
  • tydligare formuleringar
  • fler stödjande insatser

Den data som jag nu fått vid vårterminens slut visar på liknande utfall men även  vissa förändringar. Eftersom jag kommer att prestera data från totalt sex kurser kommer jag inte gå in på samma procentuella detaljnivå som i föregående utvärderingsinlägg. Jag kommer att göra tematiserade sammanfattningar av data och lyfta fram relevanta exempel. Dessutom har inte alla elever i klasserna närvarat vid enkättillfället men jag har försökt att nå så många som möjligt genom andra kanaler så som mail, sociala medier och skolans lärplattform. 

I kursen engelska 5 fick tydlighet, undervisning och prov positiva svarsresultat. Eleverna verkar nöjda med arbetet, speciellt om planering, struktur, information och engagemang. En elev upplevde att jag var bortrest för mycket vilket är en  intressent iakttagelse.

Eleverna som läste en av mina engelska 6-kurser var desto mer missnöjda. Missnöjet verkar framförallt bero på att jag testade nya arbetsformer som var främmande men även var för avancerade. En av svårigheterna var att det rörde sig om en sällsamt betygsfokuserad klass som hade svårt att arbeta med exempelvis ett mer formativt upplägg. Trots att eleverna upplevde undervisningen som komplicerad fanns det röster som tyckte att den var varierande och roligt.

Följande bild visar på elevernas kommentarer om förbättringsområden:

Kommentarer om förbättringsarbete från Engelska 6
Trots allt finns det några elever som finner innehållet som tydligt. Däremot finns det oroväckande tecken när det finns elever som tycker att deras kunskaper minskat under året.  Bilden nedanför redogör för några av dessa kommentarer. 
Kommentarer om kursmål från Engelska 6

Eleverna som läste kursen engelska 7 har läst en kurs som till stora delar planerats och genomförts tillsammans med skolans bibliotekarier. Eleverna har gett övervägande positiv respons till detta samarbete som vi kan se i bilden nedanför. 

Kommentarer om samarbetet med biblioteket från Engelska 7
Gällande förbättringar vill eleverna få fler indivduella samtal och skärpt disciplin. Det har varit en utmaning i en sådan stor grupp på 35 elever.

Även eleverna i min religionskurs för året var nöjda med samarbetet med biblioteket. Eleverna uttrycket följande:


Kommentarer om samarbetet med biblioteket från religion 1

Under kursen testade jag att skapa digitala och delvis självrättande prov i Google formulär. Stort tack till min kollega Patrik som visade mig hur jag kunde angripa det här arbetssättet. Tanken var att skapa ett digitalt prov där elevernas förmågor testades och frågorna inte gick att googla fram. Jag byggde vidare på hans idéer och nyttjade allt från flervalsfrågor till textrutorna under konstruktionen av provet samt färgformatering av  nyckelord i bedömningen. Eleverna var mycket nöjda med det arbetssättet, vilket följande bild redovisar:

Kommentarer om digitala prov från religion 1

Däremot var det en elev som han en kärnfull tankeställare om formativt arbetssätt. Elevernas betyg vilade på de två digitala prov som innehöll kursens fem mål. Jag beskrev att eleverna skulle testas när de var som bäst vilket var i slutet ev kursen, varpå jag drog en parallell med att göra ett dansprov: skulle jag prövas precis när jag lärt mig att dansa salsa skulle jag mest troligen få ett F. Om jag testas när jag har gått alla lektioner jag jag större chans att nå mitt mål. En elev skrev reflekterande om det formativa arbetssättet och återkopplade till dansen:

En elevs kommentar om formativt arbetssätt

Analys och reflektion av mina utvecklingsområden.


Kommentarer om mina förbättringsområden från religion 1

Sammanfattningsvis kan vi se att eleverna vill ha hårdare disciplin och mindre frånvaro från mig under kursernas gång. Jag måste bli mer lyhörd inför vilka grupper som jag kan utföra mina didaktiska experiment hos. Denna del blir svår att bemöta eftersom jag alltid vill utveckla och förfina mitt arbete enligt senaste forskning och empiri. Till det experimentella ska jag  vidareutveckla hur nya provformer kan stödja eleven att nå målen och bryta ned målen under kursen så inte alla testas på samma gång. 

Med hänsyn till föregående termins enkätdata kan vi se att anpassningen av undervisningen och samarbetet med biblioteket har blivit bättre och mer meningsfullt för eleverna. Det glädjer mig att det här skett en positiv utveckling. Nästa steg är även att försöka hitta vad som fungerat väl när jag förklarat, strukturerat och engagerat eleverna. Jag tycker det känns viktigt att kultivera det som eleverna ser som mina starka sidor samtidigt som jag strävar mot att förbättra mina svagheter.

Kommande inlägg kommer att behandla hur jag skapade det digitala provet i Google formulär och mina tankar om förbättringar kring dess design. 

Trevlig sommar, glad midsommar och varma hälsningar från Kenya! Eder tillgivne, 
Feke 

You Might Also Like

0 kommentarer

Popular Posts

Carbonmade

https://fekenorman.carbonmade.com/