Microsofts nätverksträff #2, eller, olika Microsoft-lösningar i skolan

07:23

Föregående vecka fick jag möjligheten att besöka Microsoft i Kista. Dagen var tillägnad flera Microsoft-teman och deras koppling till skola. Ellen Hagstrand – Teacher Engagement Manager på Microsoft – bjöd in MIEE-föreläsare (Microsoft Innovative Education Experts) som är särskilt duktiga på att använda digitala verktyg i undervisningen. Vi deltagare fick även möjligheten att nätverka och ha ett kunskapsutbyte. Detta inlägg kommer återge föreläsningar om 1) ”Lycka på fullt allvar”, 2) programmet Soundtrap, 3) Minecraft i undervisningen, 4) visuella tips i Powerpoint, 5) programmet Power Bi och 6) tjänsten Microsoft Classroom.


”Lycka på fullt allvar”


Föreläsningen ”lycka på fullt allvar – om att stärka sig själv och andra ” hölls av Gustav Nilsson, psykolog som arbetar på Habitud. Företaget levererar ett ”psykologiskt gym” och de argumenterar att för mycket psykologisk forskning stannar inom akademin. Som svar på denna instängdhet publicerar Habitud en liten post om en psykologisk studie varje dag som man ska testa liknande ett psykologiskt träningstips. Gustav föreläste om tre teman: myter om lycka, vad är det som påverkar oss och hur går det till samt vad tv-spelen kan lära oss om hur man får in forskningen i sin vardag.

Gustav beskriver flera lyckomyter, bland annat frasen ”det handlar bara om att tänka positivt” vilken han dementerar. Det är snarare så att människohjärnan inte alltid går att styra eftersom vi inte kan kontrollera samtliga av våra tankar. Står man inför en ny utmaning eller på jobbet eller ett problem i klassrummet börjar hjärnan reagera i okontrollerbara banor. Gustav argumenterar att det svårt att tänka positivt och att det snarare handlar om att agera positivt. Våra handlingar kan vi påverka väldigt mycket, säger Gustav.

Under föreläsningen hänvisar Gustav till en rad forskningsprojekt och deras resultat, bland annat forskaren Lyubomirskys (2005) test på tvillingar. Lyubomirskys forskning pekar på att lycka beror 50% på gener, 10% på livsomständigheter och 40% på egna beteenden. Exempelvis visade forskningen på att vissa har genetiska förberedelser för olika beteenden eller reaktioner vilket kan peka på hur olika individer är rustade för att hantera motgångar och framgångar på mer eller mindre framgångsrika sätt.

Slutsatsen är att människan prioriterar negativ information över positiv. Negativ motgång upplevdes dubbelt så starkt som den positiva effekten av en framgång. Orsaken till detta är reflexliknande reaktioner mot till exempel vilddjur eller andra faror som gör att vi behöver prioritera negativ input. Även det skamliga minns vi väldigt väl och Gustav beskriver att det största hotet för vår överlevnad (nu och i forntiden) är att uteslutas från gruppen.

Föreläsningen blir mer praktisk då Gustav beskriver det vi kan göra. Exempelvis kan vi påminna oss själva om goda saker man gjort under dagen, så som att skriva ned tre saker som gått bra och hur man bidragit till dem. Människohjärnan har något som kallas spegelneuroner vilka gör att vårt beteende smittar av oss och således påverkar andra med positiva tankar när vi lyfter fram dessa. Gustav vidareutvecklade hur Barabra Fredrickson, professor i psykologi, tagit fram ”The Broaden and Build Theory of Positive Emotions”. Fredrickson argumenterar att en positiv känsla stimulerar till att tänka och överväga flera lösningsalternativ. Detta leder till att vi blir mer handlingsbenägna och vill testa något nytt vilket i sin tur får oss att lära oss nya saker. Fredrickson pekar på att glada personer har lättare att få nya kunskaper, knyta nya relationer samt få fler verktyg för att komma framåt i livet.

Avslutningsvis fick publiken delta i ett experiment som Gustav kallade för Nintendoexperimentet. Han frågade om en frivillig och jag erbjöd mig omedelbart! Jag fick instruktionerna att lämna rummet, komma in och lösa ett problem. Den knapphända informationen var en central del av experimentet. När jag kom in satt alla i salen och applåderade. Jag vandrade runt varpå det applåderades starkare och jag förstod att mängden applåder skulle leda mig någonstans. Tillslut fann jag en väska där applåderna blev som starkast! Jag öppnade den och tänkte att lösningen låg däri men svaret var att jag skulle ta på mig den. Efter lite stöd lyckades jag hitta svaret!

Se filmen här för en inspelning från experimentet.
Gustav beskrev efter experimentet att det skulle illustrera hur vi alla kan uppmuntra någon att göra något. I skolan blir det vanligtvis uppmaningar eller tillsägelser när något inte går som planerat. Han förtydligade att positiv återkoppling fungerande bättre än negativ sådan. Där är tv-spel extremt duktiga på att stimulera tänkande mot resultat, reaktioner och konsekvensanalys eftersom spelare får en känsla av progression. Spelarens ansträngningar möts av mycket feedback och och effekten av denna typ av positiv återkoppling som visar på progression inte nödvändigtvis är begränsad till tv-spel. Gustav avslutar med att genom att stimulera glädje och positiv feedback kommer fler lyckas i klassrummet.

Soundtrap – skapa musik i klassrummet


Soundtrap är ett program som används för kreativt ljudskapande. Per Emanuelsson presenterade programmet och visade flera av dess funktioner och gränssnitt, bland annat hur det stödjer flera enheter samtidigt; programmet kan användas via dator, telefon och surfplatta. Soundtrap erbjuder tjänster för att skapa egen musik via instrument- och röstinspelningar. Tjänsten finns helt i molnet och erbjuder möjligheten till kollaboration i realtid där skapandet sker. Det finns olika mallar, så som för podcasts för att göra radioprogram eller mockumentärer.

Soundtrap ska stimulera det som kallas för “21st century skills”, även kallade de fyra k:en, vilka är kritiskt tänkande, kommunikation, kollaboration och kreativitet.

“As educators prepare students for this new global society, teaching the core content subjects…must be enhanced by incorporating critical thinking, communication, collaboration, and creativity. We need tools…” - John Stocks, executive director national education association.”

Programmet kostar 49 kr per licens och kräver att minst 50 stycken licenser köps. Det finns en 30 dagars gratisversion för de som vill testa tjänsten. 

Minecraft i undervisningen


Fredrik Johansson och Fredrik Ahlzén är gymnasielärare i Bronneby på tekninkprogrammet. De beskriver sitt arbete där de använt spelet Minecraft som ett platform för sin undervisning. Minecraft är ett spel som tillåter spelaren att manipulera en värld byggd av klossar genom att bygga eller förstöra dessa byggstenar. Klossarna går även att programmera till att göra en mängd olika funktioner, bland annat för att utföra matematiska beräkningar, vilket lärarna gjort tillsammans med sina elever.

Lärarna använder Minecraft i undervisningen och utformade projektet tillsammans med eleverna; en del av syftet var att lära sig i en plattform som eleverna redan känner till och däri koppla programmet till skolans undervisning. Lärarna drog flera kopplingar till styrdokumenten i Matematik och till examensmål för teknikprogrammet, bland annat att lära eleverna ”sälja…problemlösande arbetsformer…rimlighetsbedöma…presentera och framställa modeller.”

De beskriver att de fått tagit del av flera kritiska röster som frågat när ni ska ha tid för ”riktig” undervisning. När Fredrik och Fredrik visat sitt arbete har andra lärare känns at de inte vet inte hur man ska kunna använda Minecraft i sin egen undervisning. För att förankra detta skapade lärarna tillsammans med eleverna ett makerspace – en form av workshop - för skolledare för att förankra sitt arbete. Eleverna visade hur man använder Minecraft och det beskrev som särskilt meningsfullt när eleverna undervisade skolledare. En handfull elever valdes ut för projektet vilket föreläsarna pekade på var ett utvecklingsområde för projektet eftersom de vill att samtliga elever ska få möjligheten att delta i kommande projekt. 

Eleverna som läser på teknikprogrammet har skapat flera olika projekt i Minecraft genom att använda olika tekniska lösningar. Exempelvis beskrivs det hur eleverna har gjort 3D-scanningar av människor med Microsoft Kinect. Kinect är vanligtvis en rörelseigenkänningsprogram till Microsofts spelkonsoll Xbox, som nu har skapat avbildningar av de scannade personerna i Minecraft-världen. Eleverna använde gratisprogrammet ”Skanect”.

Vidare har eleverna använt HP-hårdvaran Sprout som bland annat har en liten tryckkänslig platta. Eleverna använde plattan genom att lägga dit föremål som sedan via programmet MCedit importerar ett 3d-object i Minecraft.

Några av de lärdomar Fredrik och Fredrik har fångat upp är att:

  • Inkludera elever tidigt
  • Öppna uppgifter där eleverna hittar sin egen väg till en lösning
  • Små under sker när man släpper eleverna fria
  • Läraren behöver eller hinner inte lära sig allt och det är ok att göra misstag.

Möjligheter som de ser längre fram:

Avslutningsvis rekommenderar de Sethbling på Youtube för de som vill se mer och lära sig om hur man kan programmera i Minecraft för olika syften.

Visuella tips i powerpoint


Peter Zier presenterade hur man framgångsrikt kan skapa en Powerpoint. Hans mål var att ge tips om hur man visualiserar, reducerar brus i kommunikation och skapar enkelhet. Peter poängterar att det är svårt att göra en presentation enkel eftersom ”det finns inte en fixed blueprint på hur det ska va.”

Peter, likt Gustav Nilsson som pratade tidigare under dagen, beskrev regeln om tre och hur en presentation kan lyfta lärarens undervisning. Ett alternativ är att visa tre bilder istället för ord eftersom ”vi är visuella varelser” och när det är möjligt bör vi konvertera en stor textmassa till en bild. 

Peter rekommenderade att testa olika färgkombinationer där syftet är att hitta passande kontraster som inte orsakar brus. Vissa färgkombinationer skapar svårigheter för läsaren, så som rött på blått, och andra kombinationer så som klassiska svart på vitt, fungerar alltid. Däremot tipsade Peter om att leka med färgskalan för att hitta något som är “snällt” mot ögat. 

Vidare behöver även texten ha en enkelhet och harmoni, exempelvis gällande textavstånd; symmetri skapar balans. Peter rekommenderar 60-100 i storlek för texten i en Powerpoint för att samtliga i salen ska bekvämt kunna läsa texten. Avslutningsvis lyfter Peter fram att text och bild måste beskriva samma syfte. Han understryker att samtliga bilder måste ha samma tema eller område som presentationens ämne. 

Nedan är ett exempel på när bilden inte stödjer texten och skapar onödigt "brus" som inte är lättläst
.


Power BI i skolan


Mick Hellgren arbetar som utvecklingsstrateg i Sandvikens kommun. Mick har bakgrund som grundskollärare och arbetar nu med strategiskt kvalitetsarbete där han bland annat sammanställer data genom att använda olika IT-lösningar. I sin presentation visar han flera Excelark som han sedan omvandlar till paj- och stapeldiagram med programmet Power BI, ett visuellt instrument som synliggör data på ett mer lättöverskådligt vis. 

Mick beskriver att Sandvikens kommun haft flera utmaningar med att bearbeta data från kommunens skolor innan de införde Power BI: skolor har samlat data som sedan sammanställts men att det uppföljande kvalitetsarbetet som skolor ålagts att göra sällan gav tillfredsställande resultat. Exempelvis kände många lärare att den information de fick var värdelös eller kom från fjolåret och var för gammal. Lärare visste inte heller vad de skulle göra med mängden data eller hur de skulle kunna analysera det för en kvalitetsredovisning. Syftet med den insamlade kvantitativa data var att den skulle synas i arbetsplaner där skolorna beskrev hur de ska möta de utmaningar som statistiken presenterade. Utöver den interna problematiken pekade även Skolinspektionens på att kommunen hade en brist i sin systematik gällande sitt kvalitetsarbete.

I sitt arbetet med Power BI lyfter och förenklar Mick kvalitetsarbetet för lärare inom Sandvikens kommun. Power BI syftar mot att använda färdigställd statistik som sedan möjliggör för Mick som utvecklingsstrateg att presentera ett responsivt verktyg där lärare kan finna den data som är relevant för just sina frågor. Statistisk data blir tydligare genom olika typer av grafer och till exempel visade han i sin presentation hur år av insamlad data visar trender gällande meritvärde över tid, antal betyg, betyg per ämne, skillnader mellan årskurser och olika skolor, med mera. Power Bi tillåter det strategiskt kvalitetsarbete att sortera data enligt de frågor som skolan behöver arbeta med utan att behöva bläddra igenom massiva Excelark.

Microsoft Classroom

Microsoft har utvecklat en lärplattform kallad Microsoft Classroom. Andreas Eng från Eventful visade plattformen som är specialanpassad för utbildning och innehåller ett gränssnitt för exempelvis uppgiftshantering, elevöversikt och bedömningsdokumentation. Microsoft Classroom är integrerat i Office 365 och läraren kan enkelt bifoga klassanteckningsböcker från onenote eller filer lagrade i Onedrive. Elevernas inlämnade material uppdateras i realtid där läraren kan följa tid, bifogar filer, det inlämnade materialet och få en översikt över betygsatta dokument. Se filmen för mer information: Andreas lyfter även några önskemål kring gränssnittet, så som ordvalet ”betygsatt” när läraren ska bedöma elevens material. Detta kan förbättras, argumenterar Eng, eftersom han vill ibland enbart ge återkoppling på elevers material utan att betygsätta det. Det finns även ett integrerat poängsystem som kommer från en Amerikansk kontext där uppgifter poängsätts, vilket Andreas förhoppningsvis ser förändras för att passa svensk skola där poäng sällan används.

Avslutningsvis pekar Andreas på att det kommer komma en uppdatering till Classroom där det tillkommer en modul som låter lärare ge formativ bedömning direkt i elevers dokument. 

Tack för att ni tagit del av mitt besök vid Microsofts nätverkträff #2. Här hittar ni en Sway från dagen. Nätverket fortsätter att erbjuda träffar där lärare kan inspireras med verktyg, events och gemensamma studieresor. Microsoft tillhandahåller även ett forum kallad Educator community som är en onlineportal med bland annat kurser, webinarier, läroplaner och annat material. Portalen hittar ni här.Eder tillgivne,
Feke

You Might Also Like

0 kommentarer

Popular Posts

Carbonmade

https://fekenorman.carbonmade.com/