Från digitalt ax till multimodal limpa, eller, workshopen "Smörgåsbord av molntjänster"

06:17

Välkommen till Didaktiska laboratoriet. Detta inlägg är ett textkomplement till min workshop “Smörgåsbord av molntjänster” som jag höll vid Sandvikens pedagogiska café tisdagen den 14e mars. Workshopen finns på Youtube (ni hittar länken nedanför) och detta inlägg kompletterar den avslutande delen som tyvärr inte fångades på film. De två deltagarna godkände att workshopen kunde publiceras. Inlägget redogör därmed, för 1) workshopens syfte, 2) en sammanfattning av de fyra molntjänsterna och 3) Mentimeterundersökingen som uteblev från inspelningen.
Workshopens syfte


När jag blev tillfrågad om att hålla i en workshop kring digitalisering närmade jag mig förfrågan utifrån tre parametrar: digitalisering ska bidra med något som icke-digitala verktyg inte kan göra, verktygen ska vara lättanvända och deltagarna ska få bidra till workshopen via verktygen under workshopens gång. Med denna utgångspunkt skapade jag ett innehåll som pekar på hur digitala arbetssätt ger användarna (elever eller vem det nu berör) tillgång till innehållet oavsett var de befinner sig och vilken tid på dygnet det är. Användaren har möjligheten att enkelt se sin egen inverkan och därmed skapa ett sammanhang och kunskaper. Innehållet är interaktivt och ska simulera hur elever tar del av dessa molntjänster i en undervisningssituation samtidigt som de som deltog bjöds in till dialog. Ambitionen var att deltagarna skulle känna att de fick lära sig samtidigt som deras medverkan var helt avgörande för att workshopen skulle kunna fortlöpa. Deltagarna blev därmed både elever och medpedagoger när vi lärde oss om ämnet molntjänster genom att skapa, testa och utvärdera ett innehåll från digitalt ax till multimodal limpa.

I början av planeringsstadiet valde jag att workshopen skulle vara uppdelad i tre delar som bildar en hel cykel genom ett processorienterat förhållningssätt; 
  • del ett skapar ett innehåll som kommuniceras till alla inblandade, 
  • del två testar innehållet för att generera ett resultat och 
  • del tre lyfter bedömning samt framåtsyftande återkoppling. 

Inledningsvis informerade jag deltagarna om syftet med workshopen och målen med det vi skulle lära oss. De fick veta att de kommer att besvara en fråga vid workshopens slut - en ”exit ticket” - om vad de lärt sig. Den första delen av workshopen tog avstamp i deltagarnas förkunskaper och upplevelser av digitalisering i skolan. De blev ombedda att använda en virtuell whiteboard från whiteboard.fi för att rita en smiley som representerar sina känslor inför ämnet samt beskriva om de känner sig bekväma med digitalisering. Efter detta skapade vi ett innehåll genom att besvara fyra frågor: “hitta två definitioner på molntjänster, gäller personuppgiftslagen vid användandet av molntjänster samt vilka positiva och negativa aspekter finns med molntjänster?” Deltagarna sökte på internet efter sina svar som sedan publiceras på en Padlet vilket är en virtuell anslagstavla. Deltagarnas svar sparades som en pdf-fil inför del två.

Utifrån pdf-filen med deltagarnas bidrag skapades ett multimodalt material genom att jag visade hur jag tog deltagarnas innehåll från vår Padlet och matade in informationen i Quizlet. Quizlet behöver ett begrepp, vilket blev frågorna jag tidigare ställe, och en definition som jag kopierade från deltagarnas svar. Jag visade hur Quizlet automatiskt ger användaren tillgång till en talsyntes och olika sätt att öva på de inmatade begreppen. Deltagarna fick testa verktygets olika arbetssätt och på grund av vårt antal kunde vi inte testa live-quizet men jag berättade om dess funktion.

Slutligen skapade vi en undersökning med verktyget Mentimeter där jag ville åstadkomma tre saker: visa hur Mentimeter fungerar, låta deltagarna bedöma workshopen och ge framåtsyftande återkoppling om vad de och jag lyckats med samt kan förbättra framöver. Jag valde att visa tre olika frågetyper: envalsfrågor som skapar stapeldiagram, hur man värderar olika alternativ (i detta fall de molntjänster vi testat) genom att distribuera poäng till dessa och öppna frågor där de fick själva formulera sina svar.

Avslutningsvis gav jag deltagarna en hemläxa att testa något av verktygen i din egen verksamhet och sedan kommentera sina erfarenheter på en ny, lösenordsskyddad Padlet. Vi återkom till vår exit ticket som de fick skriva på en miniwhiteboard och vi delgav varandra om vår inlärning för att både synliggöra denna samt lära oss av varandra.

En sammanfattning av de fyra molntjänsterna


Whiteboard.fi är ett verktyg där elever får tillgång till en individuell virtuell whiteboard med stöd för skrift och ritverkryg. Läraren skapar en unik whiteboard tillsammans med en kod som delas med en klass och alla elevers svar uppdateras i realtid på den arbetsytan. Innehållet raderas sedan automatiskt.

Padlet är en virtuell anslagstavla där läraren skapar en URL för den sidan där elever skriver på en egen post-itlapp. Padleten finns alltid kvar som en samlingsyta för bidragen. Läraren kan ställa in om innehållet måste skyddas av ett lösenord och om inläggen ska modereras innan de publiceras. Skaparen av padleten kan välja om deltagarna är anonyma eller om de behöver uppe namn.

Quizlet låter alla användare skapa egna studiekort med begrepp och definitioner som man sedan kan öva på genom en handfull övningar. Innehållet delas via en URL eller direkt till lärplattformer eller sociala medier. Begreppen och definitionerna anpassas efter språk vilket sedan möjliggör talsyntes samt stöd för bilder. Utifrån dessa kan man öva på att matcha begrepp och definitioner, stavning, skrivhastighet och även tävla i grupp mot andra om vem som kommer ihåg flest begrepp och definitioner.

Mentimeter är ett verktyg för att skapa omröstningar och quiz med flera olika frågetyper. Verktyget presenterar de röstandes innehåll omedelbart och anonymt. Alla svar är enkelt visualiserade med staplar, mätare och textrutor. Svarsdata sparas och kan delas antingen som skärmdumpar eller genom att dela hela omröstningen.

Inget utav dessa verktyg kräver att eleverna har en inloggning för att användas. För att nå Whiteboard.fi och Mentimeter behöver eleverna gå in på respektive hemsida och mata in en kod medan det för att nå innehållet i Padlet och Quizlet behövs ens en URL.


Mentimeterundersökingen som uteblev från inspelningen


Batteriet till kameran som jag använde tog slut vid slutet av workshopen och därmed syns inte resultatet utav Mentimeterundersökningen. Här finner ni respektive fråga samt svar.

Sammanfattningsvis upplevde deltagarna att innehållet var användbart; de röstade på att innehållet var “mycket användbart” och “jag kommer använda dessa [verktyg] ibland”. Här bör vi uppmärksamma att eftersom det bara var två röster så blev deras svar inte anonyma vilket kan påverka svarens reliabilitet. Deltagarna kändes uppriktiga när vi diskuterade svaren och jag utgår från att de svarade sanningsenligt. Quizlet fick flest poäng gällande användbarhet och deltagarna var positiva inför workshopens pedagogik. Inför framtiden önskar de att få fördjupa sig ytterligare inom digitalisering och att de vill fortsätta öva på att använda dem i sin egen praktik.
Tack för att ni tog del av workshopen "Smörgåsbord av molntjänster". Hur använder ni digitala verktyg i undervisningen? Ni som har erfarenhet av verktygen, kommentera gärna. Ni andra nyfikna, testa gärna och berätta vad ni tycker!

Eder tillgivne, 
Feke

You Might Also Like

0 kommentarer

Popular Posts

Carbonmade

https://fekenorman.carbonmade.com/